Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


ZÁKLADNÉ MODLITBY / GRUNDGEBETE


Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom. Modlitba je teda rozhovor Božieho dieťaťa s nebeským Otcom. Modlitbou Boha chválime, prosíme, ďakujeme mu a odprosujeme ho.

Modliť sa máme zbožne, pokorne, s dôverou a s odovzdanosťou do Božej vôle, pravidelne každý deň. Modlitba môže byť ústna alebo rozjímavá, osobná alebo spoločná.

    VEĽKOSŤ, VYTRVALOSŤ A POTREBA MODLITBY!

Pán Ježiš hovorí: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Lk 11, 9-10)

„Ničoho sa tak nebojím, len toho, že Boh prejde okolo mňa a ja si ho nevšimnem.“ (Svätý Augustín)

Boh neúnavne volá každého človeka na tajomné stretnutie so sebou.

Zapamätajme si: V každej životnej situácii a v každom okamihu života môžeme zomrieť, ale môžeme sa aj modliť. A to je naša záchrana!


Otče náš, ktorý si na nebesiach, - posväť sa meno tvoje, - príď kráľovstvo tvoje, - buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, - ako i my odpúšťame svojim vinníkom, - a neuveď nás do pokušenia, - ale zbav nás Zlého.
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


Otče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja tvojé, da priídet cárstvije tvojé, da búdet vóľa tvojá jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb naš nasúščnyj dážď nám dnes, i ostávi nám dólhi náša, jákože i my ostavľájem dolžnikóm nášym, i ne vvedí nas vo iskušénije, no izbávi nas ot lukávaho.
Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv. Amíň.


Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Sláva Otcú i Sýnu, i Svjatómu Dúchu,
i nyňi i prísno, i vo víki vikóv, amiň.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Prijdíte, poklonímsja Cárevi nášemu Bóhu.
Prijdíte, poklonímsja, Christú, Cárevi, nášemu Bóhu.
Prijdíte, poklonímsja, i pripadém sámomu Hóspodu Isúsu Christú, Cárevi i Bóhu nášemu.


    MODLITBA K BOHORODIČKE

Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, - milosti plná, Pán s tebou. – Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, - lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

Bohorodice Ďivo rádujsja, blahodátnaja Maríje, Hospóď s tobóju, blahoslovénna tý v ženách, i blahoslovén plód živóta tvojehó, jáko rodilá jesí, Christá Spása i Izbáviteľa dušám nášym.

Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, - vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. – Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, - bez porušenia si porodila Boha Slovo, - opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Dostójno jésť jáko voístinnu blažíti Ťa Bohoródicu, prisnoblažénnuju i preneporóčnuju, i Máter Bóha nášeho. Čestníjšuju Cheruvím, i slávňijšuju bez sravnénija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva roždšuju, súščuju Bohoródicu ťá veličájem.«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka